Tên Tiếng Việt - English name
Tên Tiếng Nhật - Katakana